คณะกรรมการสมาคม

Published: Saturday, 22 April 2017

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์
 ทีปรึกษาสมาคม  
  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  นุรักษ์แข 
คณะกรรมการอำนวยการ  
นายกสมาคม ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
อุปนายกสมาคม คนที่ 1 นางสาวจงจิตต์  คณากูล 
อุปนายกสมาคม คนที่ 2 นางสาวสุมล เกษรวนิชวัฒนา
อุปนายกสมาคม คนที่ 3 ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 4 ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง
วิชาการ ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์
ประชาสัมพันธ์ นางสาวเรวดี ยันตรีสิงห์
วิเทศสัมพันธ์ รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
ทะเบียน นางธิดา ศุภโรจน์
กิจกรรมพิเศษ นางเตือนใจ แก้ววรรณา
เหรัญญิก นางลัดดาวัลย์ เตชางกูร
สวัสดิการ นางสาวบุปผาวัลย์ ศรีล้ำ
เลขาธิการ นางสาวสุวดี สุขีนิตย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์

 

Hits: 1458