ทัศนศึกษา เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 6 วัน 5 คืน

Published: Monday, 08 May 2017

ทัศนศึกษา เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 6 วัน 5 คืน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ กรุงฮานอย ผ่อนคลายไปกับการล่องเรือชมฮาลองเบย์ ท่องเทียวเมืองธรรมชาติซาปา จัดโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก หมดเขตรับ abstract 31ตุลาคม 2560 ราคาทัวร์ และค่าลงทะเบียน  19,900  บาท

 

 4th. International CVT Nursing Conference 2017

 “Updated and Enhancing Quality of Care for Cardiovascular -Thoracic Nursing Practice”

Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam  Dec 8-13, 2017

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าอาหารในการจัดประชุม  กระเป๋า เอกสาร
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ตั่วไปฮานอย ได้น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม (กี่ใบก็ได้)

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ท่านล่ะ 600 บาท/ทริป 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง

 

Attachments:
Download this file (Trip_Hanoi_HAN-HALONG-SAPA_8-13DEC17.doc)Hanoi_trip[ ]
Hits: 239