ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 3-4 พ.ย. 2560

Published: Wednesday, 23 August 2017

     สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0”(CVT Nursing Indicator for Thailand 4.0) ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี   

       โรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคทรวงอก จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

     โดยสาระสำคัญประการหนึ่งคือ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และกลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 นี้ ในขณะเดียวกันการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้เริ่มดาเนินการสังเคราะห์ความต้องการ ความสามารถของพยาบาลเฉพาะทางไว้แล้ว ประกอบกับสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบ Residency Program ในการส่งเสริมความสามารถของพยาบาลเฉพาะทาง มีนวัตกรรมทางการพยาบาลเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ แต่การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบเดียวกัน และยังขาดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการประเมินผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางการพยาบาลต่าง ๆ ดังกล่าว


     ดังนั้น เพื่อให้มีตัวบ่งชี้สาหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกเหมาะสม สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) จึงจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0” (CVT Nursing indicator for Thailand 4.0) กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง หรือ ลงทะเบียนออนไลน์

Hits: 1465