เปิดลงทะเบียน การประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561

Published: Tuesday, 27 March 2018

ประชุมวิชาการเรื่อง

การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์

ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

 

1. หลักการและเหตุผล

โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชนทั่วโลกเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข และเป็น ของสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาระยะยาวในประเทศไทย และภาครัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลรักษา ทั้งในระยะวิกฤติ และระยะเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประชาชนที่ป่วยเป็นโรคจากพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Stroke หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ไตวาย ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง การรักษาที่ทันสมัยตามสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งการรักษาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการรักษา ขณะการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่กลับเป็นซ้ำโดยมีความสามารถในการดูแลจัดการตนเอง (Self Management) สามารถกลับไปทำงาน และดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมเป็นโรคที่สามารถป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ จะต้องมีการประสานงานและการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทั้งฝ่ายผู้ให้บริการสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพ และผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วยญาติผู้ดูแล และผู้ป่วย ชุมชนและสังคม

จากการที่สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้มีกิจกรรมในการให้บริการความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แก่พยาบาลและประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการการพยาบาล จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลผู้ที่มีความสนใจ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและทีมงาน สามารถให้การดูแลผู้ป่วย และได้ผลลัพธ์ในการดูแลที่มีคุณภาพ มีความรู้เข้าใจพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนเฝ้าระวังอาการนำสู่ภาวะวิกฤติ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยนำความรู้ ทักษะด้านการบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัยจากการรักษาพยาบาล ตลอดจน สามารถส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล ให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และรวมตัวกันในแต่ละชุมชน เพื่อการช่วยเหลือการดูซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาสุขภาพตนเองได้ดีในที่สุด

 

2. วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

 • อธิบายหลักการและการพยาบาลโรคหัวใจและโรคร่วมแนวใหม่เช่นการพยาบาลภาวะวิกฤติโรคเรื้อรัง เบาหวาน โรคมะเร็ง stroke ไตวาย
 • บอกได้ถึงการประเมินและการพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ การประเมินภาวะEarly warning sign และการพยาบาลภาวะวิกฤติโรคหัวใจวาย
 • สามารถการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลภาวะ arrhythmia
 • การบันทึก focus charting การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลไร้รอยต่อ
 • เข้าใจแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลโดยใช้ Trigger tool, Tracer

 

3. ผู้เข้าประชุม พยาบาลวิชาชีพจำนวน 200 คน

4. สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม รพ.นครพนม

5. ระยะเวลาในการประชุม 3 วัน วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 25616. 

6. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

 • ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
 • อาจารย์สุมล เกษรวนิชวัฒนา
 • อาจารย์เรวดี ยันตรีสิงห์
 • นอ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 • ผศ.ฐาปณีย์ น้ำเพชร
 • อาจารย์มาเรียม เพราะสุนทร

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดการอบรม

08.30 – 10.30 น. หลักการและการพยาบาลโรคหัวใจและโรคร่วมแนวใหม่

10.45 – 12.00 น. การพยาบาลภาวะวิกฤติโรคเรื้อรัง โรคไตวาย และโรคหัวใจวาย

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

14.00 – 15.30 น. กรณีศึกษาการพยาบาลวิกฤติโรคเรื้อรัง

15.30 – 16.30 น. การกู้ชีวิตแนวใหม่

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 10.30 น. การพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ

10.45 – 12.00 น. Early warning sign

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. การพยาบาลภาวะวิกฤติโรคหัวใจวาย

14.00 – 17.00 น. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลภาวะ arrhythmias

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น. การบันทึก focus charting

10.15 – 12.00 น. การจัดการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและการดูแลไร้รอยต่อ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การพัฒนาการพยาบาลโดยใช้ Trigger tool

14.45 – 16.30 น. การพัฒนาการพยาบาลโดยใช้ Tracer

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 

* หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

* หมดเขตลงทะเบียนเข้าประชุม 20 เมษายน 2561

* สมาคมขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด หากมีผู้เข้าลงทะเบียนประชุมครบตามจำนวน

 

Hits: 185