เปิดลงทะเบียน ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561

Published: Tuesday, 27 March 2018

โครงการกำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง

การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่

วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561

ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4

อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

1. หลักการและเหตุผล

โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชนทั่วโลกเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข และเป็น ของสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาระยะยาวในประเทศไทย และภาครัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลรักษา ทั้งในระยะวิกฤติ และระยะเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประชาชนที่ป่วยเป็นโรคจากพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Stroke หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ไตวาย ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง การรักษาที่ทันสมัยตามสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งการรักษาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการรักษา ขณะการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่กลับเป็นซ้ำโดยมีความสามารถในการดูแลจัดการตนเอง (Self Management) สามารถกลับไปทำงาน และดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมเป็นโรคที่สามารถป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ จะต้องมีการประสานงานและการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทั้งฝ่ายผู้ให้บริการสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพ และผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วยญาติผู้ดูแล และผู้ป่วย ชุมชนและสังคม

จากการที่สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้มีกิจกรรมในการให้บริการความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แก่พยาบาลและประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการการพยาบาล จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลผู้ที่มีความสนใจ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและทีมงาน สามารถให้การดูแลผู้ป่วย และได้ผลลัพธ์ในการดูแลที่มีคุณภาพ มีความรู้เข้าใจพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนเฝ้าระวังอาการนำสู่ภาวะวิกฤติ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยนำความรู้ ทักษะด้านการบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัยจากการรักษาพยาบาล ตลอดจน สามารถส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง และผู้ดูแล ให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และรวมตัวกันในแต่ละชุมชน เพื่อการช่วยเหลือการดูซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาสุขภาพตนเองได้ดีในที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

 • อธิบายหลักการและการพยาบาลโรคหัวใจและโรคร่วมแนวใหม่เช่นการพยาบาลภาวะวิกฤติโรคเรื้อรัง เบาหวาน โรคมะเร็ง stroke ไตวาย
 • บอกได้ถึงการประเมินและการพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ การประเมินภาวะEarly warning sign และการพยาบาลภาวะวิกฤติโรคหัวใจวาย
 • สามารถการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลภาวะ arrhythmia
 • การบันทึก focus charting การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลไร้รอยต่อ
 • เข้าใจแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลโดยใช้ Trigger tool, Tracer

3. ผู้เข้าประชุม พยาบาลวิชาชีพจำนวน 200 คน

4. สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

5. ระยะเวลาในการประชุม 3 วัน วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
 • ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
 • อาจารย์ เรวดี ยันตรีสิงห์
 • นอ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 • ผศ.ฐาปณีย์   น้ำเพชร
 • ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์
 • อาจารย์มาเรียม เพราะสุนทร

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

* หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

* หมดเขตลงทะเบียนเข้าประชุม 30 มิถุนายน 2561

* สมาคมขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด หากมีผู้เข้าลงทะเบียนประชุมครบตามจำนวน

Hits: 73