เปิดลงทะเบียน การประชุมวิชาการเรื่อง “Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing” วันที่ 20-21 ก.ค. 61

Published: Saturday, 19 May 2018

การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing”

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

 

1. หลักการและเหตุผล

        การปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขภายใต้เป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เน้นความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการจัดบริการ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการจากนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข พ.ศ.2560-2579  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม การเตรียมพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย การก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน เน้นการบริการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปลี่ยนการบริการแบบเดิมไปสู่การบริการที่มีคุณภาพสูงต้องใช้ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เน้นการสร้างค่านิยมในสังคมในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ

       ปัญหาระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกจัดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมา และมีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุนอกจากการเสื่อมถอยตามวัยแล้ว แบบแผนการดำเนินชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกอย่างมาก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงได้ การต้องอยู่กับปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเป็นภาระในการรักษาพยาบาล ดังนั้นพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้งการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ตลอดจนการดูแลรักษาในระยะวิกฤติ การดูแลแบบประคับประคองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาในเรื่องงานวิจัยจากการปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบการดูแลรักษา มีการทำงานแบบเครือข่ายวิชาชีพมากขึ้น และเน้นการบริการที่มีคุณภาพสูง ลดความผิดพลาดและลดค่าใช้จ่าย       

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจทรวงอก (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการหัวข้อ “Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing” ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใหม่แล้ว จะเป็นเวทีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกอันจะนำไปสู่การบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวทางในการดูแลผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจและทรวงอก ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร การศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคทรวงอก

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางการพยาบาล

 

3. เป้าหมาย ขอบเขต

   ผู้บริหารพยาบาล พยาบาลปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ จากทั่วประเทศ จำนวน 300 คน

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561

5. ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ 1,800.-บาท   ไม่ใช่สมาชิก 2,000.-บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 

 

Hits: 840