การประชุมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกวิถีใหม่” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

Published: Sunday, 27 September 2020

โครงการกำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง

การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8

สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

  

PR2020

 

 

1. หลักการและเหตุผล

     วิชาชีพการพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล และในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” การพยาบาลจึงเป็นศาสตร์การดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ความเมตตา สัมพันธ์อันดี และอยู่กับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงจากเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ CIVID-19 แต่พยาบาลทุกคนยังคงทุ่มเททำงานในทุกจุดของสังคมทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน พยาบาลต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในการทำงานเพื่อให้บริการ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงานและเปลี่ยนทุก 8 ชั่วโมง ล้างมือบ่อยขึ้นทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ไม่สวมชุดพยาบาลไปในพื้นที่สาธารณะและไม่ใส่ชุดพยาบาลกลับบ้าน รวมทั้งการบริหารจัดการและประสานงานความร่วมมือของทีมการรักษาพยาบาลทั้งในหน่วยงานและภายนอก การบริหารจัดการการบริการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรคที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจโดยตรง รวมทั้งระบบการทำงานของหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุของความสูญเสียชีวิต ปัจจุบันการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกมีการปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team: PCT) จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ให้มีความทันสมัยเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเน้นพัฒนากลไกสนับสนุนและผลักดันการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทีมบริหารการพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลทุกระดับต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุควิถีใหม่ในการจัดการและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลทุกระดับจึงจัดอบรมโครงการนี้ขึ้น

 2. วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถ

  • 1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก
  • 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายการบริหารจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้
  • 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่เป็นผลจากโรคโควิด-19 ได้

3. ผู้เข้าประชุม พยาบาลวิชาชีพจำนวน 200 คน

 4. สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

 5. ระยะเวลาในการประชุม 2 วัน วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียน  

     1. สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 1,800.-บาท

     2. ไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 2,000.-บาท

วิธีการลงทะเบียน : ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

การชำระค่าลงทะเบียน : ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์

สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4 0 8 - 9 0 4 6 5 0 – 6

ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์

อัพโหลดภาพถ่าย หรือ สลิปการโอนเงิน

ขึ้นเว็บไซต์ สมาคมฯ เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

* หลังจากลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อย สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดยการ Loing ที่หน้าระบบลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

ที่อยู่ : เลขที่ 74  ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ

อ.เมือง จ.นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000

โทรศัพท์: 0 8 – 4 3 3 4 – 7 7 4 2

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด

08.45 - 10.15 น. การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการพยาบาลวิถีใหม่

10.30 - 12.00 น. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจวิถีใหม่

13.00 - 14.30 น. sharing ประสบการณ์ในสถานการณ์  Covid -19 ใน OPD และ OR

14.30 - 16.30 น. sharing ประสบการณ์ในสถานการณ์ Covid -19 ใน ICU และ Cohort ward

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

08.30 - 09.45 น. แนวปฏิบัติการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกวิถีใหม่

10.00 - 12.00 น. การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจจากปัญหาโรคโควิด-19

13.00 - 14.30 น. การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจจากโรคโควิด-19

14.30 - 16.30 น. บทบาทของพยาบาลในการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อโควิด-19

 

* หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

* หมดเขตลงทะเบียนเข้าประชุม 30 ตุลมคม 2563

* สมาคมขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด หากมีผู้เข้าลงทะเบียนประชุมครบตามจำนวน

Attachments:
Download this file (จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม.pdf)จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม[จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม]
Download this file (แผ่นพับ.pdf)แผ่นพับรายละเอียดการอบรม[แผ่นพับรายละเอียดการอบรม]
Download this file (โครงการและกำหนดการ.pdf)รายละเอียดโครงการและกำหนดการ[รายละเอียดโครงการและกำหนดการ]
Hits: 5171