โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2564

Published: Monday, 05 July 2021

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2564

ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค COVID-19”

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Video Communications)

 

 ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

1. หลักการและเหตุผล

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทบในวงกว้างทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประเทศต้องทุ่มเทงบประมาณและสรรพกำลังอย่างมากทั้งการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ การเยียวยา การฟื้นฟู การจัดหาวัคซีนรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การกลับมาระบาดซ้ำ ในขณะเดียวกัยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การบริหารจัดการ การบริการ การจัดการศึกษา และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

          ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมเข้าสู่ยุควิถีใหม่ ดังนั้นเพื่อให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างความรู้ผ่านการวิจัยที่เป็นระบบน่าเชื่อถือ สามารถสร้างผลงานวิชาการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันโรคทรวงอก วิทยาลัยบรมราชชนนีนนทบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในฐานะองค์กรที่เป็นเครือข่ายและศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้จัดทำโครงการ “การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค COVID-19” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบวิจัย/นวัตกรรม/การจัดทำบทความทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

3. ผู้เข้าประชุม พยาบาลวิชาชีพจำนวน 300 คน

4. รูปแบบการจัดประชุม แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Video Communications

5. ระยะเวลาในการประชุม 2 วัน (วันที่ 13- 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.)

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง
  • ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
  • ดร.นวรัตน์ สุทธิพงศ์
  • ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์
  • ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์
  • ดร.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า
  • ผศ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Attachments:
Download this file (จดหมายต้นสังกัด.pdf)จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม[จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม]
Download this file (โครงการประชาสัมพันธ์.pdf)รายละเอียดโครงการและกำหนดการ[รายละเอียดโครงการและกำหนดการ]
Hits: 735