โครงการอบรมเรื่องพลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกกับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน (CVT Nursing Transformation VS Sustainable Quality Improvement) วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565

Published: Saturday, 25 June 2022

โครงการอบรมเรื่อง พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกกับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

(CVT Nursing Transformation VS Sustainable Quality Improvement)

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

  ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

** เอกสารที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดท้ายบทความ**

วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรม

         1) มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่เป็นผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

         2) อธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของการพยาบาลหัวใจทรวงอกได้

         3) สร้างแนวทางสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ การบูรณาการองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและทรวงอกได้

         4) เกิดเครือข่าย หรือมีแนวทางในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกให้ยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ

 

ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565

 

รูปแบบการจัดอบรม Hybrid Learning

On site ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี จำกัดเข้าฟังในห้องประชุมไม่เกิน 200 คน

Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ Zoom Meeting)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการพยาบาล และการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้ดีทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม

          2) เกิดเครือข่ายพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก ที่จะช่วยกันพัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาล และการจัดการศึกษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

การนำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ  

 1. การวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย โรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก รวมทั้งสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องปรับรูปแบบใหม่ จากสถานการณ์โควิด-19
 2. การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
 3. การพัฒนาการบริหารจัดการพยาบาลแนวใหม่

 

แนวทางการเขียนบทคัดย่องานวิจัย  

 1. ให้ส่งบทคัดย่อผลงาน โดยใช้ภาษารัดกุม (Abstract) ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2.  พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด (single line spacing)  
 3.  กรอบเนื้อหาของบทคัดย่อที่พิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน และซ้าย 3 ซม. ด้านล่างและด้านขวา 2.5 ซม.  
 4. บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ ที่อยู่ (ดังตัวอย่าง) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 200 คำ ประกอบด้วย :Objective, Method, data analyses (if applicable), results, and conclusion. ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ที่นำเสนอผลงานและลงทะเบียน หมดเขตรับผลงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในอัตราค่าลงทะเบียนเดียวกับเข้าฟังในห้องประชุม

ส่งบทคัดย่อ ได้ที่ Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียน  

 • ค่าลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม (รับไม่เกิน 200 คน) สมาชิกสมาคม CVT 1,200 บาท ต่อ 1 คน ไม่ใช่สมาชิกสมาคม CVT 1,500 บาท*
 • ค่าลงทะเบียนเข้าฟังแบบ on line 500 บาท **  
 • ลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สมาคมฯ

     http://www.thaicvtnurse.org/register/ ***  

 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์  
 • บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 4 0 8 – 9 0 4 6 5 0 - 6 ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์ สุทธิพงศ์
 • หลังจากนั้นให้อัพโหลด รูปถ่ายใบโอนเงิน (สลิปจากธนาคาร/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง) ในเว็บที่ท่านลงทะเบียน****  

หมายเหตุ  

         * ผู้เข้าฟังในห้องประชุมต้องแสดงผลการตรวจ ATK Test ภายใน 48 ชั่วโมง (แสดงภาพถ่ายที่ชัดเจนของแถบตรวจ ATK คู่กับชื่อ-สกุล และวันเวลา ตอนลงทะเบียนหน้างานก่อนเข้าห้องประชุม) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าประชุม

         **ตามเกณฑ์การอนุมัติคะแนน CNEU ของสภาการพยาบาล เฉพาะผู้ลงทะเบียนประชุมแบบออนไลน์  ผู้ลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 user และมีเวลาเข้าร่วมฟังประชุมไม่น้อยกว่า 80%  

           ***อิเมล์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับ link การเข้าประชุม (online), ใบเสร็จค่าลงทะเบียน และประกาศนียบัตร โดยผู้จัดจะส่งผ่านอิเมล์ที่แจ้งไว้

           **** การอัพโหลดสลิปค่าลงทะเบียนในเว็บไซด์สมาคมฯ เมนู ยืนยันการชำระเงิน ไม่สามารถอัพโหลด File PDF ได้ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

          สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

          74 ถนน ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

          โทรศัพท์ 084-3347742

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          เว็บไซด์ http://thaicvtnurse.org

 

Attachments:
Download this file (PR_Poster_Revise_01.jpg)ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนวันจัดอบรม[ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนวันจัดอบรม]
Download this file (จดหมายต้นสังกัด.pdf)จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม[จดหมายต้นสังกัดเชิญประชุม]
Download this file (จดหมายเลื่อนวันจัดอบรม.docx.pdf)จดหมายแจ้งเลื่อนวันจัดอบรม[จดหมายแจ้งเลื่อนวันจัดอบรม]
Download this file (โครงการประชุมวิชาการ.pdf)รายละเอียดโครงการ[โครงการอบรมเรื่องพลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกกับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน]
Download this file (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์.jpg)สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ[สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ]
Hits: 4003