คณะกรรมการก่อตั้ง

Published: Saturday, 22 April 2017

 ประกอบด้วย...

 รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์  นายกสมาคม
 นางเพ็ญจันทร์  แสนประสาน   อุปนายกสมาคม  คนที่ 1
 นางบุบผา  เศษโพธิ์   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  นุรักษ์แข   เลขาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปณีย์  น้ำเพชร   รองเลขาธิการ
 นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์   เหรัญญิก
 นางสาวจงจิตต์  คณากูล   ปฏิคม
 นาสาวรตน  ตั๊นสวัสดิ์  นายทะเบียน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรพรรณ  โตสิงห์   วิเทศสัมพันธ์
 นางสาวเรวดี  ยันตรีสิงห์   ประชาสัมพันธ์ 

          นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่เคยทำงานในช่วงเวลาที่เป็นชมรมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกมาก่อน
30 กันยายน 2547 นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนนทบุรีคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีประกาศรับจดทะเบียนเป็นสมาคม โดยมีเลขทะเบียนที่ จ. 10/2547
          ในช่วงเดือนมกราคม ? มีนาคม 2548 เป็นช่วงเตรียมการปรับเปลี่ยนและวางแผนการดำเนินงานของสมาคม  โดยสมาชิกที่เคยสมัครในสมัยเป็นชมรมจะได้รับสิทธิ์พิเศษโอนเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป ถ้าประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อ โดยทางสมาคมจะมีหนังสือสอบถามและยืนยันสถานภาพไปยังสมาชิกของชมรมดังกล่าวเพื่อจะได้รับทราบจำนวนที่แท้จริงเนื่องจากสมาชิกบางท่านเกษียณอายุราชการหรือเปลี่ยนอาชีพ ฯลฯ
          สมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับสมาคมได้ โดยสมาคมจะออกสาส์นสัมพันธ์แจ้งข่าวการเคลื่อนไหวของสมาคม และข่าวของสมาชิกที่ส่งเข้ามา โปรดส่งข่าวหรือข้อคิดเห็นได้ที่ สำนักงานสมาคม

Hits: 2945