วัตถุประสงค์

Published: Saturday, 22 April 2017

          1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          2. ฟื้นฟู และเผยแพร่วิทยาการความรู้ใหม่ๆ ในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจ       หลอดเลือดและทรวงอก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          3. ร่วมมือการทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในสาขาโรคหัวใจและทรวงอก
          4. ให้บริการ แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคปอด 
          5. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก ประสานงาน เผยแพร่ผลงานของสมาชิกทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

Hits: 2333