คณะกรรมการสมาคม

Published: Saturday, 22 April 2017

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์
 ทีปรึกษาสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  นุรักษ์แข
  นางสาวจงจิตต์  คณากูล
คณะกรรมการอำนวยการ  
นายกสมาคม ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
อุปนายกสมาคม คนที่ 1 นางสาวสุมล เกษรวนิชวัฒนา
อุปนายกสมาคม คนที่ 2 ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3 ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง
ฝ่ายทะเบียน
นางสาวเรวดี ยันตรีสิงห์
ฝ่ายงานวิจัย รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้ นางเตือนใจ แก้ววรรณา
วิชาการ ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์
เครือข่ายวิชาชีพ (ต่างปท.) นางสาวบุปผาวัลย์ ศรีล้ำ
ฝ่ายเหรัญญิก นางลัดดาวัลย์ เตชางกูร
ฝ่ายสวัสดิการ นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์
เลขาธิการ นางสาวสุวดี สุขีนิตย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ นาสาวอุษา  พิพัฒน์สาธุกิจ

 

Hits: 3184