สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548

Published: Saturday, 31 December 2005

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

          นับตั้งแต่สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่ประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ให้ดำเนินการในฐานะสมาคมได้ เมื่อ 30 กันยายน 2547 สมาคมฯได้วางแผนดำเนินการมาตลอด โดยคณะกรรมการซึ่งเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นชมรมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

                                                                                               

งานในรอบปี 2548  สรุปได้ดังนี้

 1. คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการต่างๆ
  • 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาวางแผนดำเนินงานต่างๆ
  • 2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของสมาคมฯ จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่      20 พฤศจิกายน 2548 เพื่อวาแผนดำเนินงานโดยคิดโครงการไว้ 5 โครงการ  ดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการ CVT สัญจร

โครงการที่ 2 โครงการให้ความรู้ Basic CPR สำหรับญาติผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

โครงการที่ 3 โครงการหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

โครงการที่ 4 โครงการ Revise หนังสือมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

โครงการที่ 5 จัดทำ Vocabulary เกี่ยวกับ Cardiothoracic

 • 3 ทำบุญเปิดป้ายสมาคมฯ เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2548 ณ ห้องเฉลิมฉัตรบารมี   โดยมีพิธีสงฆ์และเลี้ยงพระเพล  ประธานในพิธี คือ  นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย  ชัยเสรี  ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

image001.jpg

 • 4 เยี่ยมคารวะและขอบพระคุณผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2549  เมื่อวันที่  13  มกราคม 2549
 • 5 วางพวงมาลาถวายสักการะพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันมหิดล  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2548
 1. งานบริการวิชาการ
  • 1 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  มิติก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและหัวใจขาดเลือด (Advanced Concepts in Tuberculosis and Coronary Artery Disease) เมื่อวันที่  28-29 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ และจัดทำหนังสือสรุปเนื้อหาสาระจากการประชุมด้วย

image001.jpg

 • 2 สมาคมฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “พยาบาลร่วมใจต้านภัยบุหรี่” และจัดทำโครงการเกี่ยวกับบุหรี่ต่อไป
 • 3 นายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์  ได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Prevention & Management in Chronic Illness ซึ่งจะจัดในวันที่  25-27 มกราคม 2549

3 กิจกรรมฝ่ายทะเบียน

          สมาชิกทั้งหมดที่รับโอนมาจากชมรมฯ  จำนวนทั้งหมด 2,455 คน ยังไม่ได้ตัดชื่อผู้ที่เสียชีวิต ย้ายสถานที่ทำงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน  กำลังอยู่ในระหว่างสำรวจ  ส่วนสมาชิกใหม่ที่สมัครในสถานภาพสมาคมฯ  เริ่มที่หมายเลข 2,456 เป็นต้นไป

 1. กิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์

          4.1 จัดเก็บรวบรวมภาพ ซีดี กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

4.2 จัดทำสาส์นสัมพันธ์ เอเผยแพร่ข่าวสารแด่สมาชิกทุก 3 เดือน โดยเริ่มฉบับแรก เมื่อ ตุลาคม – ธันวาคม 2548

4.3 วางแผนการจัดทำแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ

 1. กิจกรรมฝ่ายสวัสดิการ

          5.1 มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การเยี่ยมเมื่อกรรมการหรือญาติสายตรงเจ็บป่วย เสียชีวิต  ดังนี้

                   เจ็บป่วยเยี่ยมปีละไม่เกิน  2 ครั้งๆละ     300.- บาท

                   คลอดบุตร                                    300.- บาท

                   แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ             300.- บาท

                   เสียชีวิต                                                500.- บาท

          5.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้นำกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีในการรับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุข ศาสตราจารย์สุรชัย เจริญรัตนกุล

 1. กิจกรรมฝ่ายวิชาการ

          6.1 การจัดวิจัยร่วมของสมาคมฯ และสถาบันโรคทรวงอก โดยมี ดร.ดวงกมล วัตราดุล เป็นที่ปรึกษา ได้ส่งโครงการไปที่  สสส. เพื่อขอทุนแล้ว  รอผลการพิจารณา

          โครงการวิจัย  เรื่อง  “ประสิทธิผลการจัดระบบการดูแลต่อเนื่องให้ผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ” โดย ดร.ดวงกมล วัตราดุล  และ คุณกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง   ระบบการดูแลต่อเนื่องโดยการโทรศัพท์และเยี่ยมบ้าน  วัดคุณภาพชีวิต ภาวะแทรกซ้อน และพฤติกรรมการดูแลตนเอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก  จำนวนกลุ่มควบคุม 30 ราย  กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มละ 30 คน

 1. เรื่องอื่นๆ
 2. ทางสมาคมฯได้จัดทำจดหมายแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากชมรมเป็นสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  ไปยังสมาคมและชมรมต่อไปนี้

                   - สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

                   - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

                   - สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

                   - สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

                   - ชมรมโรคหัวใจเด็ก (อยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจ)

                   - ชมรมฟื้นฟูหัวใจ

Hits: 1166