สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2549

การดำเนินงานในรอบปี 2549

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

 1. คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการจ่างๆ
  1. 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง รวม 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาวางแผนดำเนินงานต่าง
  2. 2 จัดประชุมสามัญประจำปี 2549 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2550 ที่โรงแรมอยุธยาธานี
  3. 3

                    image003.jpg

 สภาการพยาบาลรับรองให้สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันสมทบของสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2549 – 1 กรกฎาคม 2551 นับเป็นเวลา 2 ปี 

 1. การจัดประชุมวิชาการ
  • 1 CVT สัญจร

จัดการประชุมวิชาการทั้งหมด 5 ครั้ง เรื่อง   ”การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการประชุมสัญจร 4 ภาค คือ

 • - ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2549  ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าประชุมจำนวน 192 คน

image005

 • - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2549 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร จำนวนผู้เข้าอบรม 267 คน

image007

 • - ครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 3  กันยายน  2549  ที่ห้องประชุมนนทรี โรงพยาบาลพังงา จำนวนผู้เข้าอบรม 127 คน

image009

- ครั้งที่ 4 วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2549 ที่ห้องประชุมทองจันทร์หงศ์ลดารมย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา จำนวนผู้เข้าอบรม 181 คน

image011 resize

 • - ครั้งที่ 5 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2549 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย จำนวนผู้เข้าอบรม 202 คน

image013

 • 2 ร่วมบรรยายในการประชุมของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2550 ช่วงบ่าย ในหัวข้อ Best Practice in CVT Nursing   ในหัวข้อ

  1) Best Practice in ACS โดย คุณพัชณี   ร่มตาล

  2) Best Practice in TB   โดย คุณโฉมนภา  กิตติศัพท์

  3) Role of Nurses in Secondary Promotion in CVT Patientโดย ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์

  4) News Trend of self help group in CVT Patient โดยผศ.ฐาปณีย์  น้ำเพชร

  5) Cardiac Rehabilitation                โดย รศ.อัจฉรา  เดชฤทธิ์พิทักษ์

 

 1. การบริการตรวจสุขภาพประชาชน
  • 1 ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนที่โรงเรียนวัดดงมะไฟ อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร มีประชาชนมารับการตรวจ 102 คน

17

 • 2 ออกหน่วยตรวจสุขภาพที่ตำบลดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประชาชนมารับการตรวจ 111 คน

image020 resize

 1. กิจกรรมอื่นๆ
  • 1 สมาคมฯส่งผู้แทนวางพวงมาลางานวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2549 ที่โรงพยาบาลศิริราช
  • 2 ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ณ พระอารามหลวง   วัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2549  ในจำนวนเงิน 5,000.00  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)
 1. การวางแผนการดำเนินการต่อ
  • 1 การจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง ” รวมพลังพยาบาลสู่สุขภาพประชาชาติ ” ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2550 ณ เมืองทองธานี ขอ บูธ 10 บูธ แผ่นจัดนิทรรศการ 10 แผ่น โดยให้ประธานวิชาการรับผิดชอบในเรื่องบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย CVT และนางนิภาพร รับผิดชอบการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้สู่ประชาชน   screening ประชาชนเกี่ยวกับ CVT โดยใช้แบบสอบถามความเสี่ยงต่อการเป็นโรค CVT ของสมาคมฯ

 

..........................................................

Hits: 1268