สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2550

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2550

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

 

  1. การจัดการประชุมวิชาการ

    1.1 จัดการประชุมสามัญประจำปี 2549 (20-21 มกราคม 2550) ที่โรงแรมอยุธยาธานี จังหวัดอยุธยา คณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 26 คน สรุปการดำเนินงานของสมาคมฯปี 2549 และวางแผนการดำเนินงานปี 2550

image001 resize

image005 resize

image003 resize

 

 

    1.2 ร่วมจัดการประชุมวิชาการ กับ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ โรงแรมเรดิสัน พระรามเก้า กทม. หัวข้อ Post Graduation Course for Nurse and Perfusionist

image007 resize

image009 resize

image011 resize

 

    1.3 ร่วมจัดการประชุม กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แกนนำเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2550 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

image013 resize

    1.4 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก (Quality Indicator In Cardiothoracic and Vascular Nursing) วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 จำนวน 150 คน กรรมการ 50 คน ที่สถาบันโรคทรวงอก

image015 resize

image017 resize

image019 resize

image021 resize

image023 resize

 

 

 

     1.5  ร่วมจัดการประชุม ในการประชุมวิชาการประจำปีของกรมการแพทย์ โดยสำนักการพยาบาลได้เชิญให้สมาคมฯเข้าร่วม ที่ Impact เมืองทองธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ในหัวข้อ “การพยาบาลยุคใหม่ เพื่อหัวใจแข็งแรง”

image025 resize

     1.6 ร่วมจัดการประชุมวิชาการ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ  6 พฤศจิกายน 2550 ที่หอประชุมกองทัพเรือ หัวข้อ ระดมพลังพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่สุขภาพประชาชน

image027 resize

image029 resize

 

  1. ทบทวนรายชื่อที่ปรึกษา สมาชิกกิตติมสักดิ์ คณะกรรมการ และอนุกรรมการปี 2550-2551

   2.1 คณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 30 คน โดยส่งรายชื่อคณะกรรมการที่เพิ่มเติมจากคณะกรรมการเก่าไปที่ กระทรวงวัฒนธรรม ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 ถึง มกราคม 2552

  1. รับสมาชิกใหม่

    ปี 2550  รับสมาชิกใหม่ทั้งสิ้น จำนวน  59  คน  เลขที่  2562-2621

  1. การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

   4.1 โครงการการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคทรวงอก และ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะเวลาการอบรม 4 เดือน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 15 หน่วยกิต ภาคทฤษฎี วันศุกร์ และวันเสาร์  (17 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2550)  ภาคปฏิบัติ  8 สัปดาห์ซึ่งผู้เข้าเรียนต้องขออนุมัติจากตันสังกัด (15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2550) จำนวนผู้เข้าอบรม  43  คน  จากโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน  33 คน  โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 10 คน

   4.2  โครงการ การจัดการความรู้ของสมาคมฯ 3 เรื่อง คือ

         1) มาตรฐานการพยาบาลเฉพาะทาง CVT

         2) Competency CVT Nurse

         3) RRT

  1. กิจกรรมอื่นๆ

   5.1 อวยพรปีใหม่เลขาธิการสปสช.และผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

   5.2 ส่งวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ ให้สภาวิจัยแห่งชาติ

   5.3 สมาคมได้รับทุนจากบริษัท Edward ในการดูงานเรื่อง “การจัดหลักสูตรและการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง” ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 6 คน จำนวน  2 วัน (13-14 กรกฎาคม 2550)

image031 resize

image033 resize

 

   5.4 ทำบุญทอดผ้าป่า กับ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเงิน 3,000.- บาท (มิถุนายน 2550)

   5.5 วางพวงมาลา วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2550 ณ อนุสาวรีย์พระบิดา โรงพยาบาลศิริราช

   5.6 การ Survey ความต้องการสมาชิกหัวข้อที่ติ้งการให้จัดการอบรม

          - Clinical tracer of Heart Disease

          - Competency

          - Service Profile ระดับฝ่าย / หน่วยงาน

          - CPG MI , CHF

          - บันทึกทางการพยาบาล

          - Humanization in cardiovascular nursing

          - Empowerment

          - โรงพยาบาล HPH

          - การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

..........................................

Hits: 1215