สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2552

สรุปการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๒

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

 

ในระยะเวลา๑ ปี พศ. ๒๕๕๒ มีผลงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

  • ๑. การประชุมวิชาการ

๑.๑ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมในเครือข่ายพยาบาลและผู้ป่วย

      แกนนำ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์

      หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลสกลนคร

image001 resize

 

๑.๒ ประชุมวิชาการ “Magnet Hospital” วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ สถาบันโรคทรวงอก

      จังหวัดนนทบุรี  วิทยาการ คือ อาจารย์มณี  ออมสิน พยาบาลจาก Chicago ประเทศ

      สหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๔๑ คน

 

image004 resize

 

image003 resize

๑.๓ ร่วมกับสมาคมพยาบาลทหารบก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ” ที่

      โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวนผู้เข้าอบรม   ๑๐๐ คน

 

image007 resize 

 image009 resize

 

๑.๔ งาน HA National forum ที่อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ออก Booth, Poster presentation

      แสดงกิจกรรมและผลงานของสมาคม ในวันที่  ๑๑-๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๒

image011 resize

 

image012 resize

 

image013 resize 

๑.๕ จัดประชุมในโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนนำเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ (อบรม

      พยาบาลเครือข่าย ๔ ภาค จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

  • ๑) ครั้งที่ ๑ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี  ในวันที่  ๑๑-๑๓ มิถุนายน

๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓๓ คน

 

image015 resize

 

image016 resize

 

image018 resize

 

image017 resize

 

 

 

 ๒) ครั้งที่ ๒ ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๗๗ คน

 

image023 resize

 

image022 resize

 

 

๓) พยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๖๘ คน

 

image028 resize

 

image030 resize

 

image026 resize

 

๑.๖ ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ เรื่อง “Thai Quality Framework for Nurse” ร่วมกับ

      สมาคมพยาบาลทหารบก  ที่ห้องประชุมใหญ่เฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชนมพรรษา

      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวนผู้เข้าประชุม

      ๕๒๓ คน

 

image036 resize 

 

 image032 resize

 

  image033 resize

 

 image034 resize

 

image035 resize

 

๑.๗ ส่งตัวแทนเป็นวิทยากรในการประชุม 19th Two day Cardiology จัดโดย สมาคมแพทย์

      โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คือ         

      นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคม  และ ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์ ประธาน

      วิชาการของสมาคม

 

image044 resize

 

image042 resize

 

image046 resize

 

๒. การบริการประชาชน

๒.๑ ร่วมงานรำลึก “นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์” วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ที่อิมแพ็คเมือง

      ทองธานี  โดยการออก Booth ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม มี Poster เกี่ยวกับเรื่อง

      โรคหัวใจ กิจกรรมของสมาคม และโครงการต่างๆที่สมาคมดำเนินการ  ให้บริการตรวจ

      สุขภาพภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจเลือด และให้คำปรึกษาภาวะสุขภาพ มีผู้รับบริการ จำนวน

      ๑๔๐ คน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก

 

image048 resize

 

image049 resize

 

image050 resize

 

๒.๒ ร่วมกับสมาคมพยาบาลทหารบก ออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ๒

       แห่ง คือ

 ๑) ลานชุมชนบ้านต้า หน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๑๐๑ คน

 

image052 resize

 

image053 resize

 

image054 resize

 

image055 resize

๒) ที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๑๘๗ คน

 

image060 resize

 

image061 resize

 

image062 resize

 

 

๒.๓ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่

ประชาชนในวันพยาบาลสากล  ในวันที่  ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนฟลอรัม  ชั้น ๑ กทม.

 

image064 resize

 

๒.๔ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา ออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน แจกผ้าห่ม

และอุปกรณ์ของใช้ ที่ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๑๒๒ คน

 

 image070 resize

 image066 resize

 image068 resize

 image066 resize

 image074 resize

 image076 resize


๓. อบรมการศึกษาต่อเนื่อง

๓.๑ หลักสูตร “การบริหารพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแล” วันที่ ๗ พฤศจิกายน – ๒๐

       ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐ วัน (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์) ที่สถาบันโรคทรวงอก จังหวัด

       นนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๙๓ คน

       คณะกรรมการได้รับโควตาเข้ารับการอบรม  จำนวน ๑๖ คน

 

image076 resize

 

๔. โครงการเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นปีที่ ๒ เพิ่มจำนวนจาก ๑๖ โครงการ  ๑๕ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เป็น ๓๓ โครงการ ๓๓ โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

image078 resize

 

๕. วารสาร

๕.๑ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒  ปี ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๑ และ๒ ปี

      ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑ และ ๒

๕.๒ กำหนดรายชื่อคณะกรรมการอ่านงานวิจัย เพื่อนำลงวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

      จำนวน ๔ คน  คือ ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์  ผศ.ฐาปณีย์ น้ำเพชร นางสาวสุมล เกษรว

      นิชวัฒนา  และ นางพรรณี บัลลังก์

๖. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม 

ตลอดปี ๒๕๕๒ จำนวน ๘ ครั้ง

๗. กิจกรรมอื่นๆ

๗.๑ สมาคมดำเนินการทำบัตรสมาชิกใหม่จำนวนทั้งหมด ๒๕๐๐ ใบ

๗.๒ คณะกรรมการสมาคมประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และวางแผนกลยุทธ์ ที่วังสำราญรีสอร์ท

      จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

 image080 resize

 

image081 resize

 

image082 resize

๗.๓ การแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคม  คือ นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ เลขาธิการ

         สมาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก

         กรมการแพทย์   และ นางสาวสุมล  เกษรวนิชวัฒนา  ได้รับรางวัลเหรียญ Florence

          Nightingale ในระดับ international reward

๘. ประชาสัมพันธ์สมาคม

เปิด Web site ใหม่ คือ  www.thaicvtnurse.org

image084 resize

                                               

Hits: 1191