โครงการอบรมเรื่อง พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกสู่คุณภาพระดับโลก (Transforming CVT Nursing to World Class Quality) วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

Published: Sunday, 01 October 2023

โครงการอบรมเรื่อง พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกสู่คุณภาพระดับโลก

(Transforming CVT Nursing to World Class Quality)

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี ในรูปแบบ On-Site และ Online

  ** เอกสารที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดท้ายบทความ**

Poster

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์, สถาบันโรคทรวงอก และ ชมรมพยาบาลภาคเอกชน แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

          1) มีความรู้ความเข้าใจ ผลกระทบจากการพลิกโฉมระบบสุขภาพสู่มาตรฐานในระดับประเทศและโลก โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอกได้

           2) มีความรู้ ความเข้าใจและนำแนวคิดด้านคุณภาพระดับสากล มาเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา การสร้งองค์ความรู้ การบูรณาการองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและทรวงอกได้

           3) เกิดเครือข่าย หรือมีแนวทางในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่มาตรฐานระดับโลก

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ

ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

 รูปแบบการจัดอบรม Hybrid Learning

On site ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ Zoom Meeting)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการพยาบาล และการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้ดีทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม

          2) เกิดเครือข่ายพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก ที่จะช่วยกันพัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาล และการจัดการศึกษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

การนำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) และส่งผลงานเข้าประกวด (Poster Presentation) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

 1. การพัฒนาวิจัย นวัตกรรม เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและทรวงอก
 2. การพัฒนาสู่คุณภาพการพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ

แนวทางการเขียนบทคัดย่องานวิจัยแบบนำเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentation)  

 1. ให้ส่งบทคัดย่อผลงาน โดยใช้ภาษารัดกุม (Abstract) ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด (single line spacing)  
 3. กรอบเนื้อหาของบทคัดย่อที่พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้าย 3ซม. ด้านล่างและด้านขวา 2.5ซม.  
 4. บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ ที่อยู่ (ดังตัวอย่าง) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 200 คำ ประกอบด้วย : Objective, Method, data analyses (if applicable), results, and conclusion. ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ที่นำเสนอผลงานและลงทะเบียน

แนวทางการนำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ขนาดของโปสเตอร์ (กว้าง x สูง) 80 x 120ซม. 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ประกอบไปด้วย (หากมีการนำเสนอ Oral Presentation ด้วยเนื้อหาของ Poster Presentation ต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกัน)

 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
 3. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์
 4. บทนำ บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 5. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
 7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอ แนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
 8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

หมดเขตรับผลงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการจะได้รับประกาศนียบัตรและต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในอัตราเดียวกับผู้เข้าฟังในห้องประชุม

ส่งบทคัดย่อ ได้ที่ Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ค่าลงทะเบียน  

  • ค่าลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม สมาชิกสมาคม CVT 1,500 บาท ต่อ 1 คน ไม่ใช่สมาชิกสมาคม CVT 1,800 บาท
  • ค่าลงทะเบียนเข้าฟังแบบ on line 1,200 บาท *
  • ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ และลงทะเบียนเข้าอบรมแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สมาคม CVT http://www.thaicvtnurse.org/register/  ** 
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
  • บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 4 0 5 0 2 5 9 3 4 4 ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์ สุทธิพงศ์
  • หลังจากนั้นให้อัพโหลด รูปถ่ายใบโอนเงิน (สลิปจากธนาคาร/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง) ในเว็บที่ท่านลงทะเบียน***

  * ตามเกณฑ์การอนุมัติคะแนน CNEU ของสภาการพยาบาล เฉพาะผู้ลงทะเบียนอบรมแบบออนไลน์  ผู้ลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 user และมีเวลาเข้าร่วมฟังอบรมไม่น้อยกว่า 80%  

  ** ผู้เลือกเข้าอบรมแบบออนไลน์ อิเมล์ที่กรอกข้อมูลในลงทะเบียน ต้องเป็นของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อรับ link การเข้าอบรม (online), ใบเสร็จค่าลงทะเบียน และประกาศนียบัตร โดยผู้จัดจะส่งผ่านอิเมล์ที่แจ้งไว้ หากไม่มีใน Inbox โปรดดูที่ Junk mail (Junk mail หรืออิเมล์ขยะจะลบโดยอัตโนมัติภายใน 7-10 วันแล้วแต่เจ้าของผู้ให้บริการ)

  *** การ Upload สลิปค่าลงทะเบียนในเว็บไซด์สมาคมฯ ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์ PDF

ติดต่อสอบถาม

          สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

          74 ถนน ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

          โทรศัพท์ 084-3347742

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          เว็บไซด์ http://thaicvtnurse.org

 

 
Attachments:
Download this file (letter01.pdf)จดหมายเชิญเข้าอบรม[จดหมายเชิญเข้าอบรม]
Download this file (SeminarDetail.pdf)รายละเอียดโครงการและกำหนดการ[รายละเอียดโครงการและกำหนดการ]
Hits: 2219